fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES”
W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.ESPRITAUTOMATION.COM/PL

(dalej jako „Polityka prywatności” lub „Polityka”)

A) I. INFORMACJE OGÓLNE DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w serwisie internetowym prowadzonym pod adresem: www. espritautomation.pl (dalej jako “Serwis Internetowy” lub „Serwis”). 

Administratorem danych osobowych jest spółka działająca pod firmą: Esprit Automation sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, (adres: ul. Kapitałowa 3, 35-213 Rzeszów), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dokumentacja rejestrowa przechowywana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS: 0000919657, NIP: 6793222499, kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 złotych (dalej jako: ,,Administrator” lub „Administrator danych osobowych”).

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: „RODO”.

Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących klientów i użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem usług dostępnych na stronie internetowej nie są osoby poniżej 16. roku życia. 

Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 16. roku życia.

W Serwisie Internetowym mogą być wykorzystywane tzw. wtyczki oraz inne narzędzia społecznościowe, w tym, w szczególności umożliwiające użytkownikowi Serwisu podzielenie się z innymi użytkownikami serwisów społecznościowych treściami lub ich polecenie w ramach konta u dostawcy danego portalu. Dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać dane osobowe jako samodzielni administratorzy.

B) KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 1. poczty elektronicznej: [email protected];
 2. poczty tradycyjnej: adres korespondencyjny: Kapitałowa 3, 35-213 Rzeszów;
 3. telefonu: +48 17 749 33 90
 4. elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.

Administrator danych osobowych informuje, iż nie powołano Inspektora Ochrony Danych.

C) CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach oraz zgodnie z następującymi podstawami prawnymi wskazanymi w RODO, tj.:

 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. dla celów podjęcia przez Administratora działań przed zawarciem umowy na żądanie klienta, w tym do sporządzenia i przedstawienia oferty lub wyceny produktów Administratora, jak również organizacji spotkania z potencjalnym klientem- w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe podane przez klienta na etapie przekazywania danych w formularzach elektronicznych dostępnych na stronach Serwisu lub inne dane przekazane Administratorowi na potrzeby przygotowania oferty lub wyceny produktów Administratora lub organizacji spotkania z potencjalnym klientem, w szczególności takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO- dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu- w tym celu Administrator przetwarza w szczególności dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, w tym dotyczące przeglądanych lub wyszukiwanych przez Ciebie treści dostępnych na stronie Serwisu, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podawane przez Ciebie za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu;
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika Serwisu jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj.
  1. w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym – w tym celu Administrator może przetwarzać przede wszystkim dane osobowe podane przez użytkownika w ramach funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w tym za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
  2. w celu ułatwienia użytkownikom Serwisu korzystania z Serwisu Internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego;
 • Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższych celach, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na możliwości ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi, podnoszeniu poziomu świadczonych usług oraz efektywności i bezpieczeństwa Serwisu Internetowego.
 1. dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania użytkowników Serwisu Internetowego – w tym celu Administrator przetwarza przede wszystkim podane przez użytkownika Serwisu dane osobowe w wiadomościach mailowych skierowanych do Administratora lub przekazywanych za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie, jak również w złożonych reklamacjach, skargach i wnioskach, oraz pytaniach skierowanych w innej formie do Administratora danych osobowych.
  2. Uzasadniony interes Administratora: W przypadku przetwarzania danych osobowych w powyższym celu, prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polega na możliwości zgodnego z prawem rozpatrywania reklamacji, odpowiedzi na uwagi czy pytania użytkowników Serwisu, jak również podnoszeniu poziomu obsługi oraz budowaniu pozytywnych relacji z użytkownikami Serwisu.
 2. dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
  1. prowadzenia oraz informowania o prowadzonej przez Administratora danych osobowych działalności, udostępniania wyrażonych opinii na temat Administratora- w tym celu Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile prowadzone przez Administratora danych osobowych w ramach mediów społecznościowych lub innych serwisów internetowych (przykładowo Facebook, Twitter, Google, YouTube)- w szczególności identyfikatory, treść komentarzy, opinie użytkowników;
  2. badania rynku, opinii, dokonywania pomiarów, prowadzenia statystyk przez Administratora lub partnerów Administratora- w tym celu Administrator wykorzystuje dane użytkownika odwiedzającego Serwis, w tym dotyczące przeglądanych lub wyszukiwanych przez użytkownika treści dostępnych na stronie Serwisu, dane dotyczące sesji urządzenia, przeglądarki, adresu IP, jak również dane podawane przez użytkownika Serwisu za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych na stronach Serwisu;
 • Uzasadniony interes Administratora: budowanie wizerunku Administratora, promowanie prowadzonej działalności, jak również możliwość dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami, z zastrzeżeniem iż niniejsza Polityka nie stanowi regulacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez administratorów w/w serwisów bądź mediów społecznościowych.

Administrator danych osobowych może ponadto przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:

 1. realizowania działań marketingowych polegających na promowaniu produktów/usług Administratora – w tym celu Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu dotyczące aktywności w Serwisie, jak również dane zgromadzone i przechowywane za pośrednictwem plików „cookies”, w szczególności historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, daty logowania i rejestracji, historia i aktywność użytkownika związana z komunikacją z Administratorem danych osobowych.
  1. Uzasadniony interes Administratora: budowanie wizerunku Administratora, promowanie prowadzonej działalności, jak również pozyskiwanie klientów.

D) SPERSONALIZOWANE REKLAMY ORAZ WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator może  wykorzystywać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia Ci spersonalizowanych reklam, w tym z wykorzystaniem narzędzi oraz plików cookies podmiotów trzecich, co szerzej zostało wskazanej w dalszej części niniejszego dokumentu dot. cookies. 

Z uwagi na możliwość wykorzystania w Serwisie Internetowym tzw. wtyczek społecznościowych oraz innych podobnie działających narzędzi społecznościowych, w tym umożliwiających użytkownikowi podzielenie się z innymi użytkownikami tych serwisów treściami lub ich poleceniach w ramach swojego konta u dostawcy danego portalu, dostawcy tych serwisów mogą również przetwarzać Twoje dane osobowe jako samodzielni administratorzy. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez administratorów serwisów społecznościowych znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów.

W momencie odwiedzenia przez Ciebie naszego Serwisu Internetowego, przeglądarka z której korzystasz może dokonywać bezpośredniego połączenia z serwerami podmiotów dostarczających te wtyczki/narzędzia, przez co podmioty te otrzymują informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszej strony oraz m.in. Twój adres IP. Informacje takie mogą być przesyłane bez względu na to czy posiadasz konto w serwisie takiego podmiotu oraz czy jesteś do niego aktualnie zalogowany. Jeśli posiadasz konto u takiego podmiotu oraz jesteś do niego zalogowany, dodatkowo informacja ta może zostać powiązana i przypisana do Twojego konta w serwisie społecznościowym. W przypadku skorzystania z wtyczki informacje o tym mogą być również przesyłane bezpośrednio do tego podmiotu. Pewne treści mogą być też publikowane w ramach Twojego profilu w serwisach społecznościowych i widoczne dla innych użytkowników takich portali, w tym w szczególności tych, z którymi nawiązujesz relacje. 

E) KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 1. dane kontaktowe, w tym wskazane w elektronicznym formularzu kontaktowym oraz w innych formularzach dostępnych w Serwisie Internetowym;
 2. dane dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie Internetowym;
 3. dane przekazane przez użytkownika Serwisu na poczet przygotowania oferty/wyceny/organizacji spotkania z Administratorem;
 4. dane dotyczące reklamacji, skarg lub wniosków;
 5. dane dotyczące usług marketingowych;
 6. dane dotyczące aktywności użytkowników w ramach serwisów społecznościowych, na których Administrator danych osobowych posiada profile/konta.

F) DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych do celów przedstawienia oferty/wyceny/organizacji spotkania bądź do celów nawiązania kontaktu z Administratorem danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu Internetowego. Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Serwisu. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

G) CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora co do zasady przez okres niezbędny do sporządzenia oraz przedstawienia wyceny/oferty/organizacji spotkania, świadczenia usług drogą elektroniczną lub podejmowania innych działań na rzecz użytkownika Serwisu. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 1. kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 2. kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez okres 3. lat (kontakt nieaktywny);
 3. po uzyskaniu przez Administratora danych osobowych informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne;
 4. kiedy osoba, której dane dotyczą, zgłosi skuteczny sprzeciw względem przetwarzania jej danych osobowych przez Administratora, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

Niektóre dane osobowe użytkowników Serwisu/klientów Administratora tj.: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonu mogą być dodatkowo przechowywane w okresie, którego niezbędne może być dochodzenie ewentualnych roszczeń lub podjęcie obrony przed roszczeniami osób, dla celów dowodowych w zakresie roszczeń związanych zarówno ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie, jak również dla celów rozpatrywania reklamacji, skarg, czy innych wniosków – do czasu przedawnienia roszczeń. Dane te nie będą wykorzystywane przez Administratora danych osobowych do celów marketingowych.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu korzystających z Serwisu przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu użytkownika przez użytkownika Serwisu.

H) ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na konieczność świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie dane osobowe użytkowników Serwisu mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeżeli się o to zwrócą do Administratora danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa wskazując podstawę prawną swoich żądań; 
 2. dostawcom usług, z którymi współpracuje Administrator, w tym w szczególności podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą w zakresie prowadzonej działalności. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

Szczegółowa lista dostawców może być udostępniona przez Administratora na prośbę użytkownika Serwisu.

Wskazani dostawcy mają siedzibę głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator może zlecić określone działania uznanym podwykonawcom działającym poza terytorium EOG. Dane osobowe użytkowników Serwisu mogą być przekazywane poza terytorium EOG, przy czym będą one zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak, aby otrzymujący je dostawcy dawali gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub wiążących reguł korporacyjnych odpowiednio zatwierdzonych przez organ nadzorczy w rozumieniu RODO. Sposób zabezpieczenia danych jest zgodny z zasadami określonymi w rozdziale V RODO. Użytkownik Serwisu może zwrócić się do Administratora o przekazanie dodatkowych informacji na temat zastosowanych zabezpieczeń w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informacje o miejscu ich ujawnienia. Dodatkowo o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administrator poinformuje osoby, których dane dotyczą na etapie zbierania danych osobowych.

I) ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator danych osobowych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

J) PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Na podstawie RODO masz prawo do:

1) dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO).

Możesz uzyskać od Administratora informacje czy Twoje dane są przetwarzane oraz jeśli są przetwarzane, to masz prawo do:

 • uzyskania dostępu do danych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

2) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO).

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz żądać od Administratora niezwłocznego ich sprostowania. Możesz też żądać od Administratora uzupełnienia tych danych.

3) usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Możesz tego żądać gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

 

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych, Administrator może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostaniesz poinformowany.

4) zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO).

Możesz tego żądać gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

Możesz zgłosić w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania o ile zachodzi, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego, o ile zachodzi.

6) żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).

Masz prawo do otrzymania od Administratora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych lub zażądać aby to Administrator przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Możesz to zrobić w dowolnym momencie. Nie ma to  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

8) skargi do organu nadzorczego.

W przypadku kiedy użytkownik Serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane, sądzi, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, to też ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym właściwym w sprawie ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Sposób realizacji praw:

Użytkownik Serwisu może zrealizować swoje prawa wskazane powyżej, kontaktując się z Administratorem danych osobowych w sposób wskazany w dziale II Polityki Prywatności.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania od osoby fizycznej, której dane osobowe są przetwarzane– udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez taką osobę żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator poinformuje osobę, która zgłosiła żądanie o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW „COOKIES” W SERWISIE INTERNETOWYM

 • INFORMACJE OGÓLNE

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu Internetowego są używane pliki „cookies”, zwane dalej również Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu m.in. poprawne działanie stron internetowych Serwisu.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 • BEZPIECZEŃSTWO I RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

W ramach Serwisu stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 2. Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • CELE WYKORZYSTANIA COOKIES

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych. Wykorzystywane przez nas Cookies podzieliliśmy na  główne kategorie w jakich je wykorzystujemy, co odpowiada również głównym celom w jakich wykorzystujemy Cookies, tj.: 1. Podstawowe/Niezbędne, 2. Analityczne/Funkcjonalne, 3. Reklamowe.

Poniżej wskazujemy szczegółowo w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jakie podmioty. Każdy z tych podmiotów samodzielnie określa też zasady swojej prywatności – linki do tych zasad poszczególnych dostawców również znajdziesz poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.  

Stosujemy następujące pliki Cookies:

[table “66” could not be loaded /]

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

 • REKLAMY SPERSONALIZOWANE

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji, w tym przedstawienia spersonalizowanych reklam. W tym celu mogą zostać zachowane informacje, w tym w szczególności o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci, wyszukiwanych hasłach oraz czasie skorzystania ze strony internetowej.

Reklamy spersonalizowane (czasem określane też reklamami opartymi na zainteresowaniach) to narzędzia dzięki, którym  może być zwiększone dopasowanie reklam do Twoich preferencji i zainteresowań. 

 • EDYCJA, WŁĄCZANIE, BLOKADA COOKIES

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/ oraz https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, z której korzystasz,  lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. 

Jednocześnie możesz też wyłączyć lub cofnąć zgodę na wykorzystanie Cookies zewnętrznych dostawców, jak również pikseli remaretingowych, korzystając z Network Advertising, pod adresem: https://optout.networkadvertising.org/?c=1.

 

 

Otwórz czat
Cześć,
Jestem botem, ale jeśli chcesz porozmawiać z prawdziwą osobą, zostaw wiadomość na tym czacie. Ktoś z naszego zespołu wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Serdeczne pozdrowienia,
Zespół Esprit