fbpx

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW TOWARÓW PRZEZ ESPRIT AUTOMATION SP. Z O.O.

A) POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw przez Esprit Automation sp. z o.o. (dalej określane jako OWSD) mają zastosowanie do wszystkich stosunków prawnych wynikających z umów, zamówień oraz dostaw realizowanych przez Esprit Automation sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie jako Sprzedawcą a Klientem, o ile wyraźnie nie zastrzeżono inaczej.
 2. OWSD stanowią integralną część umów dotyczących zakupu Towarów oraz ich montażu sprzedawanych przez Esprit Automation sp. z o.o. poprzez wszystkie kanały komunikacji w tym stronę internetową https://espritautomation.com/pl/.
 3. Aktualna treść OWSD jest zawsze dostępna na oficjalnej stronie Sprzedawcy https://espritautomation.com/pl/
 4. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru oznacza, że Klient zapoznał się z niniejszymi OWSD i wyraża zgodę na ich włączenie do umowy.
 5. Esprit Automation sp. z o.o. prowadzi wyłącznie sprzedaż na rzecz przedsiębiorców, którzy nabywają Towary w celu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej, nie jest prowadzona sprzedaż na rzecz konsumenta. W przypadku niektórych Towarów, w celu ich sprzedaży Klient musi złożyć stosowne oświadczenia lub posiadać odpowiednie certyfikaty.
 6. Strony wyłączają zastosowanie pomiędzy nimi wzorców umów lub podobnych zasad (w szczególności ogólnych warunków, regulaminów czy innych wzorców umownych) stosowanych przez Klienta.

B) DEFINICJE

Sprzedawca – Esprit Automation spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ulicy Kapitałowej 3, 35-213 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000919657, NIP 6793222499, kapitał zakładowy w wysokości 100.000,00 zł;

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku ( Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.);

Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 431 Kodeksu cywilnego, który nabywa Towary na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;

Klient – Przedsiębiorca, który dokonuje Zamówienia na Towary znajdujące się w ofercie handlowej Sprzedawcy;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz z wyłączeniem dni, które komunikuje Sprzedawca uprzednio jako dni objęte inwentaryzacją lub wyłączone z obsługi Klientów;

Towar – produkty oraz usługi (w tym usługa montażu lub serwisowania) sprzedawane przez Sprzedawcę znajdujące się w jego ofercie handlowej;

Umowa/ Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w zakresie złożonego Zamówienia przez Klienta;

Zamówienie – z zastrzeżeniem dalszych zapisów OWSD, oświadczenie woli Klienta lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru otrzymane drogą elektroniczną (korespondencją mailową lub poprzez stronę internetową https://espritautomation.com/pl/) lub pisemnie zawierające w szczególności: dokładną specyfikę Towaru: nazwę, rodzaj, ilość Towaru, warunki płatności, miejsce dostawy, pełne dane Klienta, datę, imię, nazwisko osoby działającej w imieniu Klienta oraz inne istotne warunki. Każde Zamówienie złożone przez Klienta jest uznawane za ofertę Klienta w rozumieniu Kodeksu Cywilnego składaną Sprzedawcy. Przyjmuje się, że adres, z którego nadesłano Zamówienie jest adresem mailowym Klienta do celów formalnej korespondencji dotyczącej realizacji Zamówień pomiędzy Stronami. Przed dokonaniem płatności przez Klienta, a w przypadku płatności z dołu za Zamówienie, przed jego złożeniem, Klient jest zobowiązany uzyskać potwierdzenie ostatecznych warunków, w tym dostępności Towaru oraz ceny. Wszelkie oświadczenia woli składane za pośrednictwem urządzeń i środków komunikacji przypisanych Klientowi lub znajdujących się pod jego kontrolą (w szczególności nr telefonu, adres e-mail) uważa się za pochodzące od Klienta i odnoszące skutek w ramach stosunków łączących Klienta oraz Sprzedawcę. Złożenie Zamówienia oraz zawarcie Umowy następuje według cen oraz warunków wskazanych przez Sprzedawcę w tym niniejszego OWSD. Złożenie Zamówienia przez Klienta nie powoduje rezerwacji stanów magazynowych ani Towaru;

Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary.

C) ZAMÓWIENIA

 1. Informację od przedstawicieli Sprzedawcy w zakresie doboru urządzenia, marki, wydajności, kolorystyki czy innych subiektywnych czynników mają charakter poglądowy i nie zwalniają Klienta z dochowania należytej staranności w celu właściwego doboru Towaru.
 2. Informacje o Towarach podane przez Sprzedawcę, w szczególności na stronie internetowej Sprzedawcy, opisy Towarów oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Z uwagi na czynniki zewnętrzne jak wahania walut, dostępność Towarów, zmiany cen materiałów koniecznych do wytworzenia Towarów przez ich producentów informacje te mogą ulegać zmianie.
 3. O ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej w treści oferty Sprzedawcy są ważne przez 28 dni, licząc od dnia jej przesłania Klientowi.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary Klientowi zgodne z obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Zamówienia, których dostawa ma się odbywać poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą zostać uprzednio uzgodnione ze Sprzedawcą w formie elektronicznej (email). W przypadku wysyłki Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Klient ponosi wszystkie koszty z tym związane, w szczególności uiszcza opłatę celną.
 6. Sprzedawca realizuje przyjęte przez niego Zamówienia zgodnie z OWSD, o ile nic innego nie wynika z dwustronnie zawartej i podpisanej przez obie Strony umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 8. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą płatności pierwszej części wartości Zamówienia wskazanej przez Sprzedawcę za Zamówienie na warunkach określonych przez Sprzedawcę, a w przypadku Zamówień, których termin płatności strony ustaliły na moment późniejszy z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę na piśmie lub drogą elektroniczną (drogą mailową).
 9. W przypadku dokonania przez Sprzedawcę zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści Zamówienia, uznaje się, że strony są związane Zamówieniem z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień poczynionych przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy, w przypadku braku pozytywnej weryfikacji Zamówienia, lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.
 11. O odmowie realizacji Zamówienia, niezależnie od przyczyny, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą telefoniczną lub mailową.
 12. Sprzedawca, w każdym przypadku począwszy od złożenia Zamówienia przez Klienta, aż do upływu 180 dni liczonych od dnia realizacji całości Zamówienia (dostawa) może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w szczególności w przypadku zmiany cen materiałów u producentów, wahań na rynku walutowym, braku dostępności materiałów czy w innych wypadkach. W przypadku, gdy Zamówienie jest realizowane częściami, odstąpienie ma skutek jedynie w stosunku do części Zamówienia, która nie została zrealizowana, a w szczególności, która nie została wydana Klientowi lub Przewoźnikowi, o ile z treści oświadczenia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy nie wynika inaczej.
 13. Sprzedawca według swojego wyboru przesyła oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres siedziby Klienta albo przez niego wskazany w Zamówieniu lub drogą mailową na adres mailowy wskazany przez Klienta w Zamówieniu lub adres mailowy Klienta, dostępny w szczególności na jego stronie internetowej.
 14. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 15. Sprzedawca ma jednostronne uprawnienie do prowadzenia promocji lub przyznawania rabatów wybranym Klientom.

D) CENA

 1. Sprzedaż Towarów będzie odbywać się po cenach obowiązujących w dniu przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia z zastrzeżeniem pozostałych postanowień OWSD.
 2. Na żądanie Klienta oraz za wyraźną i uprzednią zgodą Sprzedawcy, faktura może być wystawiona w walucie Euro (€) lub w innej uzgodnionej walucie. Przy czym wymaga to odrębnych ustaleń mailowych lub pisemnych pomiędzy Stronami oraz zgody Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca przewiduje możliwość wzrostu ceny zamówionego Towaru, gdy termin dostawy Towaru przypada w terminie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, w przypadku wzrostu cen materiałów, kosztów wytworzenia Towaru, inflacją, kosztów związanych z realizacją Umowy lub innymi czynnikami, które mogą mieć na to wpływ. Poziom zmiany ceny materiałów, kosztów związanych z realizacją Umowy ustala się w stosunku do poziomu cen lub innych kosztów z dnia zawarcia Umowy. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją Zamówienia.
 4. Sprzedawca informuje o zmianie ceny zamówionego Towaru i Zamówienia Klienta drogą mailową. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności różnicy w cenie w terminie 14 dni od dnia przesłania faktury przez Sprzedawcę, w tym przypadku Sprzedawca może się wstrzymać z dostawą Towarów do czasu dokonania przez Klienta płatności.

E) PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca ma prawo wystawić fakturę za zamówione Towary w każdym czasie po skompletowaniu całości lub części Zamówienia, o ile z Umowy nie wynika obowiązek płatności z góry przez Klienta.
 2. W przypadku płatności całości lub części wynagrodzenia z góry realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę oraz wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
 3. W przypadku płatności części wynagrodzenia z góry (zaliczka) nie podlega ona zwrotowi.
 4. W przypadku płatności z dołu Klient zapłaci Sprzedawcy cenę wskazaną na fakturze, w terminie płatności określonym na fakturze na rachunek Sprzedawcy wskazany w treści faktury.
 5. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w 2 lub 3 niniejszego punktu, Sprzedawca może według swojego wyboru rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Sprzedawca za każdy dzień opóźnienia płatności za Zamówienie przez Klienta nalicza odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 6. W przypadku faktury wystawionej w innej walucie niż złoty polski, płatność kwoty netto będzie następować na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze, przy czym wartość podatku VAT z faktury wystawionej w walucie Euro (€) lub innej walucie obcej będzie następować w walucie złoty polski na odpowiedni rachunek walutowy wskazany przez Sprzedawcę na fakturze w kwocie podanej w polskich złotych na fakturze.
 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 8. Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
 9. Fakturę VAT oraz korektę faktury VAT uznaje się za doręczoną również poprzez wysłanie jej w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu, Umowie lub adres e-mail, z którego Klient złożył Zamówienie, na co Klient wyraża zgodę.
 10. Klient nie będzie potrącał ani odliczał kwot dochodzonych lub należnych od Sprzedawcy, w ramach innego zobowiązania jakie łączy go ze Sprzedawcą lub od wynagrodzenia jakie przysługuje Sprzedawcy od Klienta w ramach Umowy, chyba że w ramach odrębnych ustaleń strony postanowiły inaczej.
 11. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawę Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, zgodnie z pkt.III., w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

F) DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. W indywidualnych przypadkach, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą możliwa jest dostawa do innego kraju. Koszt dostawy jest każdorazowo w Zamówieniu wskazany. Klient będzie we wszystkich przypadkach odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń na przywóz i przestrzeganie wszystkich przepisów regulujących dopuszczanie Towarów do kraju przeznaczenia oraz za opłacenie wszystkich ceł, opłat portowych i opłat.
 2. Klient jest zobowiązany dostarczyć Sprzedawcy wszystkie istotne informację wpływające na realizację Zamówienia jak również odpowiedzieć na pytania, dostarczyć materiały wskazane przez Sprzedawcę Klientowi. Czas oczekiwania na odpowiedzi Klienta, jak również materiały czy inne dokumenty zawiesza bieg terminów realizacji Zamówienie i jego dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, w szczególności w przypadku braków lub opóźnień części składowych Towarów lub materiałów koniecznych do wytworzenia Towaru.
 4. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika lub poprzez odbiór z magazynu Sprzedawcy przez Klienta.
 5. W przypadku, gdy odbiór Towaru będzie następował bezpośrednio przez Klienta (lub przewoźnika Klienta) z magazynu Sprzedawcy, zrealizowanie Umowy przez Sprzedawcę na rzecz Klienta następuje w momencie udostępnienia Towaru do wydania w magazynie Sprzedawcy. Odbiór Towaru, jego załadunek oraz transport nastąpią na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. W takim przypadku niebezpieczeństwo przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, gdy Towar został udostępniony do odbioru przez Sprzedawcę.
 6. Rozładunek Towarów u Klienta przez Sprzedawcę lub Przewoźnika odbywa się na ryzyko Klienta.
 7. W przypadku, gdy z Umowy nie wynika, aby dostawa miała być realizowana przez Sprzedawcę przyjmuje się, że obowiązek dostawy (odbioru) Towaru, w tym koszty z tym związane, ciąży na Kliencie.
 8. Potwierdzeniem wydania Towarów oraz dokonania przez Klienta odbioru ilościowego i jakościowego Towarów jest: a) w przypadku odbioru z magazynu – podpisany dokument WZ, b) w przypadku dostawy Towaru – podpisany list przewozowy.
 9. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towar w imieniu Klienta została należycie do tego umocowana.
 10. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczania Zamówienia w częściach.
 11. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta – Przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 12. Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Sprzedawca może indywidualnie ustalić z Klientem dostawę również w dni inne niż Dni robocze.
 13. W przypadku, gdy Towary są sprzedawane w opakowaniach, zakres opakowania i/lub zabezpieczenia będą leżały w gestii Sprzedawcy, chyba że Klient wyraźnie zażąda specjalnego opakowania. Niektóre wielkogabarytowe elementy wyposażenia wymagają specjalnego opakowania. We wszystkich przypadkach Klient zostanie obciążony dodatkową opłatą za specjalne opakowanie.
 14. Odbiór Towarów przez Klienta z magazynu Sprzedawcy, środkiem transportu organizowanym przez Klienta nastąpi z miejsca i w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy użyciu pojazdów do tego przystosowanych.
 15. Terminy realizacji Zamówienia, w tym jego dostawy określone w Umowie są orientacyjne i mogą ulec zmianie, a zaistnienie zmiany terminu realizacji Zamówienie nie stanowi podstawy dla Klienta do rozwiązania lub zmiany warunków Umowy czy dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.
 16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 17. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o udostępnieniu Towaru do odbioru w magazynie Sprzedawcy, Sprzedawca może według swojego wyboru wyznaczyć Klientowi inny termin odbioru lub dostawy Zamówienia lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym z Klientem lub odstąpić od Umowy, na zasadach wskazanych w pkt. III powyżej. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedawcę z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, a w szczególności kosztu magazynowania oraz kosztu dostawy i odesłania Towaru, jak również jego rozładunku.
 18. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie Klienta w wyniku oczekiwania na załadunek zorganizowanym przez niego transportem, w wyniku niedostosowania się do terminu odbioru Towarów wskazanego w Zamówieniu lub Umowie lub określonego przez Sprzedawcę jak również w wyniku podstawienia środka transportu niedostosowanego do przewozu tego typu Towarów.

G) INSTALACJE

 1. O ile nie zaznaczono inaczej, koszt instalacji Towarów jest zawarty w Zamówieniu pod warunkiem wykonania przez Klienta (na własny koszt) prac przygotowawczych w tym zakresie, które wskazał Sprzedawca. Klient jest zobowiązany potwierdzić drogą mailową termin gotowości montażu Towaru. W przypadku, braku informacji ze strony Klienta lub opóźnieniach w wykonaniu prac przygotowawczych, termin wykonania Zamówienia ulega przesunięciu, co najmniej o termin opóźnienia Klienta, a nowy termin instalacji po zgłoszeniu gotowości przez Klienta wskaże Sprzedający.

Klient zapewni Sprzedawcy odpowiedni dostęp do miejsca wraz z bezpłatnym korzystaniem z odpowiedniej mocy sprzętu dźwigowego i operatorów. Bez uszczerbku dla ogólności powyższego wszelkie zmiany wymagane w pomieszczeniach Klienta lub instalacjach dodatkowych urządzeń i urządzeń w zakresie (na przykład) odpylania lub oddymiania lub świadczenia usług będą na koszt Klienta.

W przypadku stawienia się przez Sprzedawcę u Klienta w celu instalacji Towarów, a jednocześnie stwierdzenia przez Sprzedawcę nieprawidłowego wykonania lub niewykonania prac przygotowawczych przez Klienta, Klient pokryje koszty dojazdu Sprzedawcy do Klienta oraz czas dojazdu stawką godzinową 250 zł netto/1 godzinę. W takiej sytuacji dochodzi do zawieszenia terminów realizacji instalacji do czasu prawidłowego wykonania prac przygotowawczych przez Klienta, przy czym Klient musi zgłosić wykonanie tych prac, a Sprzedawca wskaże nowy termin instalacji. W przypadku o którym mowa w niniejszym punkcie Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w tym uprawnienie do odstąpienia od umowy.

Towary dostarczane z kontrolerem Edge Connect mają włączoną funkcję IRIS. Oznacza to, że Sprzedawca będzie miał dostęp do danych cięcia Klienta przez cały okres eksploatacji Towaru. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia usług i rozwiązywania problemów i nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że Klient wyrazi na to wyraźną pisemną zgodę. Po uruchomieniu Towaru, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w sprawie bezpłatnej wersji próbnej IRIS Premium. Po okresie próbnym Klient otrzyma możliwość dalszego korzystania z IRIS Premium za opłatą lub przejścia na darmową wersję IRIS.

H) USZKODZONE PRZESYŁKI, NIEKOMPLETNY TOWAR, ZWROT TOWARÓW

 1. Klient po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan oraz zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika. Reklamację w tym zakresie należy zgłaszać bezpośrednio do Przewoźnika.
 2. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia oraz udokumentowania parametrów pracy Towaru podczas pierwszego jego uruchomienia bezpośrednio po jego zamontowaniu oraz sprawdzenia czy zastosowany Towar, działa poprawnie.
 3. W przypadku, w którym Klient odbierze uszkodzoną przesyłkę bez uprzedniego sporządzenia protokołu szkody w obecności Przewoźnika i bez wpisu w liście przewozowym, przyjmuje się, że przesyłka została dostarczona bez uszkodzeń.
 4. Klient jest zobowiązany do weryfikacji Towaru, jego kompletności i sprawności po odbiorze Towaru.
 5. Chociaż Sprzedawca dokłada wszelkiej należytej staranności w stosunku do części, komponentów i towarów Klienta przyjętych do serwisu i naprawy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, zniekształcenia, usterki lub wady, które pojawiają się lub rozwijają w trakcie prac podjętych przez Sprzedawcę na życzenie i koszt Klienta. Wszystkie Towary otrzymane przez Sprzedawcę do naprawy lub w inny sposób są przechowywane przez Sprzedawcę na ryzyko utraty lub uszkodzenia przez Klienta, z wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna utraty lub uszkodzenia była umyślną winą Sprzedawcy jej pracowników lub agentów.

I) RĘKOJMIA, GWARANCJA

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Wszystkie Towary będą wyposażone w CNC zamocowany po lewej stronie stołu do cięcia patrząc od przodu Towaru, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.
 3. Warunki gwarancji dotyczą tylko pierwszego właściciela/użytkownika Towarów.
 4. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z niewłaściwego użytkowania jakichkolwiek Towarów lub wynikające z sytuacji pozostających poza kontrolą Sprzedawcy. Gwarancja nie obejmuje wad Towarów, które zostały zmodyfikowane/przerobione poza zakładem Sprzedawcy, a wszelkie roszczenia wynikające z gwarancji należy zgłosić drogą mailową na adres Sprzedawcy: [email protected] niezwłocznie nie później w ciągu 7 dni od wykrycia wady. Sprzedawca do 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do niego, przy czym Sprzedawca jest uprawniony do wydłużenia tego terminu.
 5. Wszystkie nowe Towary objęte są gwarancją jakości na okres 12 miesięcy lub 2080 godzin, w zależności od tego, który z nich jest krótszy, chyba że wskazano inaczej. Okres gwarancyjny dla Towarów nie objętych instalacją rozpoczyna się od daty dostawy Towaru do Klienta albo odbioru Towaru przez Klienta lub, w przypadku opóźnienia spowodowanego przez Klienta o więcej niż 14 dni, okres gwarancji rozpoczyna się od zaplanowanej daty wysyłki Towaru lub zaplanowanej daty odbioru Towaru przez Klienta. Okres gwarancyjny dla Towarów objętych instalacją rozpoczyna się od daty instalacji Towaru u Klienta lub, w przypadku opóźnienia spowodowanego przez Klienta o więcej niż 14 dni, okres gwarancji rozpoczyna się od zaplanowanej daty instalacji Towaru. Gwarancja ta nie dotyczy przedmiotów zużywających się w trakcie eksploatacji, np. palników, dysz, strumieni itp. Gwarancja nie obejmuje szkód wynikłych z niewłaściwego użytkowania, używania przez niewykwalifikowanych operatorów lub jakiejkolwiek innej sytuacji, która nie jest zgodna z prawidłową eksploatacją lub użytkowaniem maszyny. Ponadto, gwarancja traci ważność w przypadku stosowania części nieoryginalnych lub nieautoryzowanych. Autentyczne zużywalne części i części zamienne Hypertherm muszą być dostarczane przez Sprzedawcę przez cały okres gwarancji po cenach wskazanych przez Sprzedawcę. Jakiekolwiek naruszenie gwarancji może nastąpić, jeśli w okresie gwarancji maszyny lub sprzęt dodatkowy zostanie serwisowany przez personel nieautoryzowany przez Sprzedawcę. Zatrzymywanie płatności przez Klienta z tytułu prac gwarancyjnych jest niedopuszczalne.
 6. W sytuacji, gdy strony postanowią o dostarczeniu Towaru do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę celem jego diagnostyki, a po jej przeprowadzeniu zostanie wskazane, że Towar jest prawidłowy, sprawny i działa w sposób zgodny, Sprzedawca rozliczy diagnostykę lub koszt uczestnictwa w oględzinach u Klienta poprzez rozliczenie jej stawką godzinową wskazaną przez Sprzedawcę za każdą roboczogodzinę oraz koszty dojazdu do Klienta i wystawi z tego tytułu Klientowi fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności. Klient jest zobowiązany dostarczyć Towar do Sprzedawcy i go odebrać na własny koszt.
 7. Klient jest zobowiązany odebrać Towar w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Koszty odbioru i wysyłki obciążają Klienta. Postanowienia pkt. VI ppkt. 13 do 14 stosuje się odpowiednio.
 8. O ile Sprzedawca nie wskaże inaczej, w pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym punkcie zastosowanie mają postanowienia odpowiednich kart gwarancyjnych.

J) ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zamieszczonymi w instrukcji poszczególnego Towaru, etykietach Towaru lub w specyfikacjach udostępnionych przez Sprzedawcę, wykorzystywania Towarów jak również niezgodnie z przeznaczeniem lub specyfiką Towaru.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta zostaje wyłączona.
 3. Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Umowy lub jej realizacji jest ograniczona do szkody rzeczywistej. Maksymalna wysokość odszkodowania jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Klienta Zamówienia.
 4. Klientowi poza tymi wyraźnie wskazanymi w niniejszym OWSD nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów. Sprzedawca nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności niż ta określona w niniejszym OWSD, z tytułu Umów (wyraźnej bądź dorozumianej) lub z nimi związanych, jak również z tytułu szkody wyrządzonej Klientowi lub osobie trzeciej czynem niedozwolonym. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów lub innej związanej z Towarem. Wyłączona jest również odpowiedzialność regresowa Klienta w stosunku do Sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.
 5. Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności za wszelkie powództwa, koszty (w tym koszty obrony w postępowaniu sądowym), roszczenia, postępowania, rachunki i żądania w związku z jakimkolwiek naruszeniem praw patentowych wynikających z zastosowania się do instrukcji Klienta, wyraźnych lub dorozumianych.

K) WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie cytaty, rysunki i informacje pozostają własnością Spółki i mają prawa autorskie i należy je traktować jako poufne. W razie potrzeby zostaną dostarczone odpowiednie Rysunki, aby umożliwić Klientowi przygotowanie fundamentów i zorganizowanie świadczenia usług.
 2. Klient zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Sprzedawcy nie będzie używał znaków towarowych, oznaczeń handlowych lub symboli Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązuje się do nie dokonywania zmian w materiałach reklamowych dotyczących Towarów bez uprzedniej wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 4. Klient samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Sprzedawcy na logotyp działalności Klienta nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Sprzedawcę na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności na stronach internetowych Sprzedawcy.
 5. Klient wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Sprzedawcy, dostępnym m.in. stronach internetowych Sprzedawcy, social mediach Sprzedawcy i innych materiałach marketingowych.

L) DANE OSOBOWE 

 

Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Sprzedawca. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych są zawarte w Polityce Prywatności dostępnej m.in. na stronie internetowej Sprzedawcy.

 

M) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Sprzedawcy o wszelkich zmianach związanych z realizacją Zamówień, adresów do doręczeń, upoważnień, pełnomocnictw, pod rygorem uznania za ważną korespondencji oraz realizacji Zamówień złożonych przez dotychczas umocowane lub upoważnione osoby i uznania za skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres.
 2. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym OWSD dodatkowych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWSD zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień OWSD.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu zamówień lub umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę i Klienta, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia lub umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem wyłącznie właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów lub realizacji zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez sąd właściwydla adresu Jana Zamoyskiego 81/9, 30-519 Kraków.
 6. Treść niniejszego OWSD może ulec zmianie. Zmiany OWSD wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego OWSD.
 7. Niniejsze OWSD wchodzi życie w dniu 31 Styczeń 2024 roku.

 

Otwórz czat
Cześć,
Jestem botem, ale jeśli chcesz porozmawiać z prawdziwą osobą, zostaw wiadomość na tym czacie. Ktoś z naszego zespołu wkrótce się z Tobą skontaktuje.

Serdeczne pozdrowienia,
Zespół Esprit